Відділ об’єктів котлонагляду

Лабораторія об'єктів котлонагляду та підіймальних споруд
Наша лабораторія має необхідний штат працівників, сучасне обладнання та виконує наступні види робіт:

1. Технічні огляди, випробування, експертні обстеження (технічне діагностування) наступного устатковання підвищеної небезпеки:
– вантажопідіймальних кранів і машин;
– ліфтів;
– ескалаторів, траволаторів;
– фунікулерів;
– парових і водогрійних котлів;
– трубопроводів пари та гарячої води;
– технологічних трубопроводів;
– посудин, що працюють під тиском;
– канатних доріг;
– підйомників;
– атракціонів.
2. Контроль металу та зварних швів вказаного вище устатковання:
– візуально-оптичний (VT);
– магніто-порошковий (MT);
– капілярний (PT);
– ультразвуковий (UT);
– вимірювання твердості (HB).
3. Експертиза щодо відповідності вказаного устатковання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки для отримання суб’єктом господарювання Дозволу на експлуатацію (застосування) цього устатковання.
4. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, необхідна для отримання ними в установленому порядку Дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції устатковання підвищеної небезпеки, зварювальних, газополум’яних, наплавних робіт на цьому устатковані.

5. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, необхідна для отримання ними в установленому порядку Дозволів на експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки.
6. Експертиза проектно-конструкторської та експлуатаційної документації на:
– підйомні споруди:
– вантажопідіймальні крани та машини;
– канатні дороги;
– підйомники;
– атракціони;
– ліфти;
– ескалатори, траволатори;
– фунікулери;
– об’єкти котлонагляду;
– парові та водогрійні котли;
– трубопроводи пари та гарячої води;
– посудини, що працюють під тиском.

7. Експертиза проектів виконання робіт вантажопідіймальними кранами і машинами.
8. Експертиза Технічних умов, що розробляються суб’єктами господарювання на виготовлення, реконструкцію, ремонт устатковання підвищеної небезпеки, на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
9. Експертиза нормативних, методичних документів (правил, інструкцій, методичних вказівок, тощо), що стосуються забезпечення безпеки експлуатації устатковання підвищеної небезпеки.
10. Розробка паспортів машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки.
11. Проведення експертизи щодо визначення технічних причин аварій машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки.
12. Підготовка та перевірка знань ІТП суб’єктів господарювання нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що стосуються будови та безпечної експлуатації устатковання підвищеної небезпеки.
13. Експертна оцінка експлуатації систем управління охороною праці, експлуатаційної і технічної документації щодо спроможності суб’єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки, передбачені «Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин».

Дані види робіт ТОВ ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ виконуює на підставі дозволу.

Додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207)

ДОЗВІЛ на роботи Т.О. котлонагляд

За результатами проведеної експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» додержується вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт при технічному випробуванні та дослідженні  – КВЕД – 71.20, а саме: технічний огляд, випробування, (неруйнівний контроль: візуально-оптичний контроль (VT), ультразвуковий (UT), магнітопорошковий контроль (MT), капілярний контроль (РТ), та руйнівний контроль (вимірювання твердості, електровиміри), експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (п. 1 Додатку 2 Порядку), а саме:
– парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. (п.9 Додатку 3 до Порядку);
– трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і темпера-турою нагріву вище ніж 110 °C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива (п. 10 Додатку 3 до Порядку);
– вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників (п. 11 Додатку 3 до Порядку);
– атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні) (п. 4 Додатку 7 до Порядку)